Search your favorite movies

Watching New Women (1935) - Download Torrents

A female music teacher tries to become a writer in the male dominated profession

New Women
Title New Women
Run time 106 minutes
Date 2014-05-03 05:28:33
Genre Drama
Cast Lingyu Ruan Naidong Wang Junli Zheng Moqiu Wang Tianxiu Tang Xu Yin Ling Long Sujuan Chen Menghe Gu Banhua Diao Lianying Fang Baiqing Fei Jingling Hong Qiong Liu Guanwu Shang
Imdb Link New Women
Language Mandarin
Popular #GOOD
Rank #GOOD
MPAA All
Quality
Rating 7 (86)

What are others visitors watching?

Maybe you also LIKE

Top -->
Follow us on Twitter | Google+ | StumbleUpon