Search your favorite movies

Watching Kita no hotaru (1984) - Download Torrents

Kita no hotaru
Title Kita no hotaru
Run time 125 minutes
Date 2014-04-27 10:57:44
Genre Drama
Cast Tatsuya Nakadai Shima Iwashita Kôichi Satô Ai Saotome Daisuke Ryû Kunihiko Mitamura Reiko Nakamura Junko Takazawa Shunsuke Kariya Hatsuo Yamaya Shirô Kimura Arase Masanari Nihei Kinzô Satô Hiroshi Miyauchi
Imdb Link Kita no hotaru
Language Japanese
Popular #GOOD
Rank #GOOD
MPAA All
Quality
Rating 7.4 (37)

What are others visitors watching?

Maybe you also LIKE

Top -->
Follow us on Twitter | Google+ | StumbleUpon | Facebook